Generelle betingelser

PARKERING MED AUTOMATISK NUMMERPLADEREGISTRERING

Bruuns Galleri og Field’s har fået nyt parkeringssystem fra Parkzone, som også administrerer parkeringen i de to parkeringskældre. Parkering er blevet nemmere og hurtigere for dig, med automatisk nummerpladeregistrering.

SÅDAN VIRKER AUTOMATISK NUMMERPLADEREGISTRERING

Når du kører ind i parkeringsanlægget i Bruuns Galleri eller Field’s, vil din bil blive fotograferet, hvorefter du automatisk er “tjekket ind”. Derfor behøver du ikke at tænke på billetter eller kort-registrering, når du parkerer. Du skal først betale, når du forlader parkeringskælderen. Dette gøres i en af de opstillede betalingsautomater eller du kan betale via app’en ”Easypark”. Hvis du vælger at betale via app’en Easypark, betales et gebyr til Easypark, som når man benytter app’en til betaling af parkering andre steder.

Har du glemt at betale? Eller ønsker du blot at betale efter udkørsel, kan du gøre dette indtil 48 timer EFTER udkørsel. Betal via dette link: www.parknsmile.dk.

Manglende betaling medfører en kontrolafgift på kr. 200.- + parkeringsbeløbet.

ABONNEMENTSPARKERING

Parkzone administrerer al abonnementsparkering i Bruuns Galleri og Field’s.

Ønsker du at tegne et nyt parkeringsabonnement, kontaktes Parkzone på telefon +45 70 25 26 96 eller på www.parkzone.dk.

Parkering med abonnement kan finde sted 24 timer alle årets dage på det anviste parkeringsområde. Evt. parkering udenfor tidsrummet eller udenfor anvist parkeringsområde, afregnes til den til enhver tid gældende parkeringsafgift i centret. Evt. parkering i Field’s udover de 180 timer ved korttype III, afregnes med 5 kr. pr. påbegyndt halve time. Ejeren eller Parkzone kan ikke gøres ansvarlig for ulemper forårsaget af driftsforstyrrelser ved parkeringsudstyret o.l.

Flytninger og afspærringer, der kan blive nødvendige som følge af parkeringsområdets vedligeholdelse, og ulemper i forbindelse hermed, er abonnenten pligtig at tåle uden erstatning og uden afkortning af afgiften.

Ejeren eller Parkzone kan ikke gøres ansvarlig for brand, tyveri eller anden skade forvoldt af tredjemand, ligesom ejeren ikke påtager sig erstatningsansvar for skade, der måtte overgå personer eller ting inden for de arealer, der er omtalt ovenfor.

Ligeledes kan ejeren ikke gøres ansvarlig for skade som følge af manglende snerydning og grusning.

Abonnenten er underkastet centrets ordensbestemmelser, jf. skiltningen og er pligtig at følge de til enhver tid givne anvisninger.

Abonnement

Abonnementet tegnes pr. den 1. i en måned og for en minimumsperiode på 3 måneder.

Opsigelse

Parkeringsabonnementet opsiges skriftligt med minimum en måneds varsel til udløb ved udgangen af den følgende måned. Dette gælder både ejer og abonnent. Aftalen opsiges skriftligt.

Opsigelse Rabataftaler // puljeaftaler

Puljeaftaler og rabataftaler kan kun opsiges i sin helhed, hvorfor det ikke er muligt at opsige enkelte kort. Ønskes en op-/nedjustering af antallet af kort, skal der udarbejdes en ny aftale.

Aftalen opsiges skriftligt med minimum en måneds varsel til udløb ved udgangen af den følgende måned. Alle aftaler og kort kan kun opsiges skriftligt.

Prisregulering

Ejeren forbeholder sig ret til at regulere parkeringsafgiften med minimum 1 måneds varsel.

Parkering sker i alle henseender på egen risiko.

 

Se også
Back to top