Generelle betingelser

Parkering sker i alle henseender på egen risiko

Parkering med abonnement kan finde sted 24 timer alle årets dage på det anviste parkeringsområde. Evt. parkering udenfor tidsrummet ved korttype II, afregnes til den til enhver tid gældende parkeringsafgift i henhold til abonnementstypen. Evt. parkering udenfor anvist område ved korttype III afregnes til den til enhver tid gældende parkeringafgift  i henhold til abonnementstypen. Evt. parkering udover de 180 timer ved korttype III, afregnes med 5 kr. pr. halve time. Ejeren kan ikke gøres ansvarlig for ulemper forårsaget af driftsforstyrrelser ved parkeringsudstyret o.l.

Flytninger og afspærringer, der kan blive nødvendige som følge af parkeringsområdets vedligeholdelse, og ulemper i forbindelse hermed, er abonnenten pligtig at tåle uden erstatning og uden afkortning af afgiften.

Ejeren (JustPark) kan ikke gøres ansvarlig for brand, tyveri eller anden skade forvoldt af tredjemand, ligesom ejeren ikke påtager sig erstatningsansvar for skade, der måtte overgå personer eller ting inden for de arealer, der er omtalt ovenfor.

Ligeledes kan ejeren ikke gøres ansvarlig for skade som følge af manglende snerydning og grusning.

Abonnenten er underkastet centrets ordensbestemmelser, jf. skiltningen ved indkørslen og er pligtig at følge de af ejeren til enhver tid givne anvisninger.

Abonnement

Abonnementet tegnes pr. den 1. i en måned og for en minimumsperiode på 3 måneder.

Opsigelse

Parkeringsabonnementet opsiges skriftligt med minimum en måneds varsel til udløb ved udgangen af den følgende måned. Dette gælder både ejer og abonnent. Aftalen opsiges skriftligt.

Opsigelse Rabataftaler // puljeaftaler

Puljeaftaler og rabataftaler kan kun opsiges i sin helhed, hvorfor det ikke er muligt at opsige enkelte kort. Ønskes en op-/nedjustering af antallet af kort, skal der udarbejdes en ny aftale.

Aftalen opsiges skriftligt med minimum en måneds varsel til udløb ved udgangen af den følgende måned. Alle aftaler og kort kan kun opsiges skriftligt.

Prisregulering

Ejeren forbeholder sig ret til at regulere parkeringsafgiften med minimum 1 måneds varsel.

Erstatningskort

Ved bortkommet kort kan der udstedes et nyt kort ved betaling af et gebyr på kr. 125,- inkl. moms.

Udskrivning af kvittering

Ejeren (Justpark) er ikke pligtig til at udskrive kvitteringer ved beløb under 100 kr.

Mistet parkeringsbillet

Gebyr på 100 kr. ved udstedelse af erstatningsbillet .

Se også
Back to top